• Praha +420 257 224 087
  • Hradec Králové +420 602 412 080

Technický dozor

Zabýváme se stavebním a technickým dozorem při provádění staveb na základě pověření investora stavby. Jedná se většinou o stavby prováděné dodavatelsky jednou či více firmami, pokud chce mít stavebník (investor) jistotu, že práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě, ceně a množství.

Před zahájením realizace stavby provádíme kontrolu kompletnosti předané projektové dokumentace.

V průběhu realizace stavby vedeme kontrolní dny na stavbě a zpracováváme zápisy z těchto kontrolních dnů. Na stavbě sledujeme průběh výstavby dle harmonogramu prací a provádíme kontrolu dodržování technologických postupů, norem a předpisů. Dále provádíme kontrolu vedení stavebního deníku stavby a kontrolu soupisu provedených prací, který je podkladem pro dílčí nebo celkovou fakturaci.

Při dokončování stavebních prací provádíme kontroly vad a nedodělků a účastníme se přejímky díla.