• Praha +420 257 224 087
  • Hradec Králové +420 602 412 080

Inženýrská činnost


Jedná se zejména o obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště, účast a zastupování mandanta při jednáních se správními orgány, správci sítí a dalšími veřejnoprávními organizacemi, a s pracovníky státního stavebního dohledu a také o konzultační a poradenskou činnost.

Dle potřeby vyřizujeme na stavby územní řízení, stavební povolení, pokud je potřeba a možnost i výjimky z ustanovení prováděcích předpisů apod.

Při ukončení stavby zajišťujeme kolaudaci. Zajišťujeme kompletace dokladů, zpracování a podání návrhu (žádosti) o kolaudaci stavby, účast a zastupování mandanta při kolaudačním řízení, případně dalších souvisejících jednáních, spolupráce se stavebním úřadem při zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a to za účelem zajištění zkrácení obligatorních správních lhůt.

V rámci projektu na vyžádání provádíme autorský dozor námi vyprojektovaných staveb. Pro individuální stavebníky jednoduchých a drobných staveb (např. chat, kůlen, bazénů, RD ) nabízíme dozor odborný.