• Praha +420 257 224 087
  • Hradec Králové +420 602 412 080

Projektová činnost

Vytváříme individuální projekty staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové stavby apod.), staveb občanské vybavenosti, staveb pro podnikání a ostatní. Pro naše zákazníky zpracováváme projekty novostaveb i rekonstrukcí.

Projektové práce provádímě v celém rozsahu. Zákazníkům poskytujeme možnost vypracování projektové dokumentace od návrhu, přes zpracování dokumentace a inženýrské činnosti pro získání příslušného povolení , až po dokumentaci pro výběr zhotovitela a provedení stavby.

Při požadavku zákazníka prováděíme též veškerý autorský dozor na stavbě. Velkou výhodou naší stavební společnosti je i možnost realizace projektu stejným subjektem, což zákazníkovi eliminuje neshody projektanta a realizační firmy při vlastní výstavbě.

Studie

Navrhujeme architektonické studie včetně propočtu nákladů, studie proveditelnosti (feasibility studie) a studie investičních záměrů. Součástí studie může být i vizualizace, což poskytuje představu o budoucím objektu či prostoru.


Dokumentace pro stavební úřad

Zpracováváme projektovou dokumentaci ve stupních dle zákona č. 183/2006 Sb. pro územní řízení či souhlas (DUR), ohlášení stavby nebo pro stavební povolení (DSP), která slouží k získání příslušného povolení.


Dokumentace pro výběr zhotovitele

Tato dokumentace slouží k výběru stavební firmy, která bude danou stavbu realizovat. Je zpracována v podrobnosti pro zhotovení kontrolního rozpočtu a zadání s výkazem výměr pro uchazeče výběru zhotovitele. Investor má díky tomu kontrolu nad výší nabídkové ceny za stavební dílo.


Dokumentace pro provedení stavby

Mnohem rozsáhlejší dokumentaci každé realizované stavby tvoří dokumentace pro provedení stavby (DPS) či výrobní dokumentace, která slouží pro potřebu bezproblémového dokončení stavby. Je v ní do nejmenších detailů vypracován postup, podle něhož je stavba zhotovena.


Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby

Zajišťujeme zaměření skutečného stavu objektů jak před začátkem projektové dokumentace u rekonstrukcí, tak i na konci výstavby pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, kde jsu zachyceny veškeré změny oproti projektu.